• គ្រឿងបន្លាស់

    គ្រឿងបន្លាស់

    ប៊ូឡុងត្រូវបានកំណត់នៅក្នុង ANSI B1.13M សម្រាប់ការអត់ធ្មត់ថ្នាក់ទី 6 ក្រាម។សម្ភារៈ Bolt ត្រូវបានអនុលោមតាម ASTM F568M សម្រាប់ថ្នាក់ 4.6 ។សម្ភារៈសម្រាប់ bolts ធន់នឹងការ corrosion ត្រូវបានអនុលោមតាម ASTM F 568M សម្រាប់ថ្នាក់ 8.83 ។ប៊ូឡុង។ការព្យាបាលលើផ្ទៃត្រូវអនុវត្តតាម AASHTO M232។